Wi-Fi

Wi-Fi leviala planeerimine, ehitamine ja seadmete müük.

*Kliendi vajadustele lähtuvalt Wi-Fi seadmete paigaldamine ja seadistamine.
*Wi-Fi võrkude, segmentide ressursipõhine prioritiseerimine.
*Wi-Fi Hotspot ja autentimine.
*Haldus ja hooldus.